EFOP 1.9.4.-VEKOP-16-2016-0001 kiemelt projekt – dokumentumtár

Az EFOP 1.9.4.-VEKOP-16-2016-0001 „A szociális ágazati módszertani és információs rendszereinek megújítás” c. kiemelt projekt kiemelt célja volt a szociális ágazat korszerűsítése, megfeleltetése a legújabb szakmai, technológiai, kutatási/tudományos és igazgatási feltételeknek a hatékony közfeladat-ellátás és a közszolgáltatások jobb hozzáférhetősége érdekében. A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítását szolgáló, központilag tervezhető, kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és technológiák, újítások az ágazati szereplők – beleértve az igénybevevőket és a nyilvánosságot – számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek és információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel (és idővel) járjon. Ennek társadalmi hatása, hogy a hatékony és minőségi feladatellátás révén, egyrészt a célzás hatékonyságának, másrészt a szolgáltatás vagy beavatkozás minőségének javítása lehetővé teszi az erőforrások, kapacitások átcsoportosítását a súlypontiként azonosított területekre, célcsoportokra. Másfelől a helyi, területi feladatellátás az intézmény- és szolgáltatásközpontú szemlélet felől újabb lépést tehet a kliensközpontúság és az ennek érdekében vállalt együttműködés elvének teljesülése felé.

 

  Szakmatámogató és döntés-előkészítő tanulmányok címe
1. A demencia szűrőprogram holisztikus szemléletű eredményei.
2. Demencia specifikus jó gyakorlatot a mindennapokban.
3. Ágazatközi együttműködés a demenciával érintettek és családtagjaik támogatására
4. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység differenciált finanszírozási kérdéseit megalapozó döntés-előkészítő tanulmány
5. Az óvodai és iskolai szociális segítők személyi feltételeinek teljesülését érintő változások
6. A szociális diagnózist felvevő esetmendzserek személyi feltételeinek teljesülését érintő változások
7. A kapcsolattartási ügyeleti protokoll tervezet tartalmi, szabályozási támogatásának döntés-előkészítő tanulmány
8. A pilot szakasz során felvett szociális diagnózisok makroszintű értékelése.
9. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapszolgáltatásokat érintő döntés-előkészítő tanulmány
10 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet alapszolgáltatásokat érintő döntés-előkészítő tanulmány
11 Nevelőszülők kiválasztására, alkalmassági vizsgálatára és felülvizsgálatára, kockázatalapú ellenőrzése
12 Nevelőszülői támogatás és toborzás – célzott toborzási technikák
13 Szektorsemleges és egységes alapelvek kidolgozása a gyermekbántalmazásos esetek egységes kivizsgálása és kezelés érdekében
14 A gyermekbántalmazás megelőzésére és kezelésére protokoll gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait összefoglaló tanulmány.
15 A javítóintézetből elbocsátott gyermekek utánkövetése
16 Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek szüleinek, hozzátartozóinak szóló felkészítés kidolgozása a szülői kompetenciák fejlesztése céljával a családi kapcsolatok fenntartása, a gyermek családba történő visszagondozásának elősegítése érdekében
17 Munkaerő és munkaerőhiány a javítóintézetekben
18 Hátralékos családok túlélési stratégiái és az ellátórendszer nyújtotta lehetőségek
19 A marginalizált helyzetű (szegregációval veszélyeztetett) városi településrészek vizsgálata, az e területen élő lakosság integrálásának lehetőségei)
20 Az elsőként lakhatás program hatásvizsgálata
21 Közösségi lakhatás és lakásmobilitás koncepciójának kidolgozása (Közösségi lakhatás)
22 A veszélyeztetett lakhatással és a hajléktalansággal kapcsolatos társadalompolitikai ajánlás, középtávú szakmai koncepció kidolgozása
23 Szociális intézmények / szolgáltatók humán erőforrás kapacitásának felmérése
24 Aktívkorúak ellátására jogosultak szocidemográfiai jellemzői, munkaerőpiaci helyzete
25 Fogyatékos személyek, pszichiátriai – és szenvedélybetegek részére nem kiváltással létrejött támogatott lakhatás szolgáltatás működésének, elérhetőségének és hatékonyságának vizsgálata
26 A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekek gondozási helyről történő engedély nélküli eltávozásának és az ahhoz kapcsolódó intézményi eljárások teljes körű országos vizsgálata
27 A szünidei gyermekétkeztetés bevezetésének eredménye és az ellátás célzottságának vizsgálata
28 Demens személyek ellátásának országos vizsgálata
29 Hajléktalanellátó szolgáltatások átfogó vizsgálata (intézményi gyakorlatok vizsgálata a kliensek kiléptetésével kapcsolatban)
30 Túlzottan eladósodott családok megélhetési stratégiái és szolgáltatási válaszok feltérképezése
31 A család- és gyermekjóléti szolgáltató területen dolgozó, közfeladatot ellátó személyekkel szembeni agresszív magatartási formák, munkahelyi biztonságát veszélyeztető tényezők és előfordulási gyakoriságuk vizsgálata
32 Ágazatközi együttműködés az észlelő-, és jelzőrendszer működésének támogatására

 

  Bevezetett ajánlások, eljárásrendek, koncepciók  
1. Alzheimer Cafék szervezése
2. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység módszertani útmutatója
3. Útmutató a konfliktuskezelési eljárások lehetőségeiben családsegítőknek, esetmenedzsereknek
4. Útmutató a család-és gyermekjóléti központokban végzett utcai (lakótelepi) szociális munkához
5. Gyermekbántalmazás felismerése és kezelése a gyermekvédelmi szakellátásban
6. Gyermekvédelmi szakértői bizottság tevékenység
7. A speciális ellátási szükségletű gyermekek oktatása, képzése tárgykörben
8. Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az iskolában (OH)
9. Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához a kollégiumban (OH)
10. Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az óvodában (OH)

 

  Monitoring jelentés  
1. Az EFOP-1.1.4-16 „Elsőként lakhatás” standard pályázati projektek módszertani segítése, monitoring jelentés elkészítése
2. Iskolai és óvodai szociális segítés monitoring adatainak elemzése

 767 megtekintés