Személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési nyilvántartása

Személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működési nyilvántartása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, valamint a javítóintézetben szakmai munkakörben dolgozó és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek működési nyilvántartásba vétele kapcsán az alábbiak szerint szíveskedjenek eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1993. évi III. törvény – Szociális törvény
 • 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet – működési nyilvántartásról
 • 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet – továbbképzésekről
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet – gyermekjóléti, gyermekvédelmi
 • 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet – szociális intézmények
 • 1/2015. (I.14.) EMMI rendelet – javítóintézet
 • 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet – vezetőképzés
 • 7/2020. (III.10.) EMMI rendelet – vezetőképzés módosítása

Fenti jogszabályok alapján a munkavállalók meghatározott adatait az intézményvezető vagy a munkáltató köteles bejelenteni a működési nyilvántartásba.

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: 8/2000. SZCSM rendelet) előírt bejelentéseket a rendelet megfelelő számú mellékletén e-mailben (.pdf formátumban, szkennelve) küldjék meg az alábbi címre és az e-mailben tüntessék fel az intézményvezető/munkáltató, vagy az általa megbízott személy telefonszámát is!

mukodesi.nyilvantartas@nszi.hu

Kérjük, ne küldjenek másolatot a személyes gondoskodást végző munkatárs okmányairól (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, kinevezés), valamint ne küldjenek anyakönyvi kivonat másolatot sem!

Segédlet és információk a bejelentések kapcsán

A nyilvántartásba vételre kötelezettek köre

A működési nyilvántartásba vételre kötelezettek a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben szakmai tevékenységet végzők.

Személyes gondoskodást végző személy az, aki a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: 1/2000. SZCSM rendelet), vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: 15/1998. NM rendelet) vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: 1/2015. EMMI rendelet) meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez és a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, ideértve azt is, ha jogszabály alapján a képesítési előírások alól mentesült.

Főállásnak több egyidejűleg fennálló munkaviszony esetén az a munkaviszony tekintendő, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok esetén pedig az, amelyiket korábban létesítették.

 A szakmai munkaköröket és a munkakörhöz szükséges képesítési előírásokat

 • a gyermekvédelmi, illetve gyermekjóléti intézményekben személyes gondoskodást végző személyek esetében a 15/1998. NM rendelet 2. számú melléklete,
 • a szociális intézményeknél személyes gondoskodást végzőkre vonatkozóan az 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklete,
 • a javítóintézetekben személyes gondoskodást végző személyek képesítési előírásait az 1/2015. EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A 15/1998. NM rendelet, valamint az 1/2000. SZCSM rendelet hatálya kiterjed az egyházi fenntartó és a nem állami fenntartó által nyújtott személyes gondoskodásra is.

Bejelentési kötelezettség teljesítése

Az intézményvezető vagy a munkáltató köteles bejelenteni azokat az intézménynél főállásban foglalkoztatott szakmai feladatokat ellátó szakdolgozókat, akik rendelkeznek a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel.

Önbejelentésre kötelezettek a személyes gondoskodást nyújtó intézmények vezetői, a személyes gondoskodást vállalkozóként végző személyek, a települési önkormányzattal munkaviszonyban álló, egyszemélyes szolgáltatást végzők (például családgondozó, házigondozó, falugondnok stb.).

Külföldön szerzett szakképesítés, felsőfokú végzettség abban az esetben fogadható el, ha a munkáltató / önbejelentő az 1. számú melléklethez csatolja a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ határozatát a végzettség elismeréséről, honosításáról.

Az intézményvezetők/munkáltatók amellett, hogy bejelentik munkavállalóik adatait, saját adataik bejelentéséről is gondoskodnak. A többi önbejelentésre kötelezett csak a saját adatainak a bejelentésére köteles.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének módja

A szükséges nyomtatványokat a 8/2000. SZCSM rendelet mellékletei tartalmazzák, amelyek jelen tájékoztató anyag végén is megtalálhatók.

Bejelentés első alkalommal, illetve munkahelyváltást követően

 • A bejelentési kötelezettség teljesítésére a 8/2000. SZCSM rendelet 1. számú mellékletében található adatlap szolgál. Amennyiben a munkavállaló már rendelkezik működési nyilvántartási számmal, kérjük, írják az első lap jobb felső sarkába.
 • Az 1. sz. adatlapot akkor kell kitölteni, ha a dolgozó a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik és szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi ágazatban személyes gondoskodást végez. Ezt az adatlapot kell kitölteni akkor is, ha a személyes gondoskodást végző személy munkahelyet változtat, és új munkahelyén továbbra is nyilvántartási kötelezettség alá eső személyes gondoskodást végez. Az adatlaphoz csatolni szükséges a szakképzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolatát is.
 • A munkáltatónak a bejelentési kötelezettsége teljesítésekor az 1. számú mellékletez csatolnia kell a 3. számú mellékletben található, kitöltött adatösszesítő lapot is.
 • A 8/2000. SZCSM rendelet 4. § (2) bekezdés alapján a munkáltató bejelentési kötelezettsége a próbaidős munkavállalóra nem vonatkozik.

Nem kötelezettek bejelentésre

 • azok a személyek, akik nem a képesítési előírásnak megfelelő végzettséggel végeznek személyes gondoskodást (szakképzetlenek),
 • akik szociális és gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményeknél, szolgáltatásoknál egyéb munkakört töltenek be (pl. adminisztratív, gazdasági, műszaki munkakör, gyógyszerosztó, élelmezésvezető stb.),
 • nem a szociális ágazatban foglalkoztatott, de a fenti rendeletekben meghatározott szakképesítéssel rendelkező személyek, akik szociális és gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatokat látnak el, például büntetés-végrehajtási intézményekben, menekülttáborokban, kórházakban, egészségügyi intézményekben dolgoznak, továbbá oktatási intézményben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusok, a helyi önkormányzatoknál szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézők.

 

Adatváltozások közlése

Az adatokban (név, munkahelyen belüli telephelyváltás, szakképzettség, munkakör) bekövetkezett változásokat a 2. számú mellékletben szereplő adatlapon kell bejelenteni, illetve csatolni kell a változást igazoló iratok (pl. új szakképesítésről szóló oklevél) másolatát. Ezen az adatlapon lehet bejelenteni a gyes, gyed, szüneteltetés időpontját is.

A továbbképzési, a külön jogszabály által előírt továbbképzések, valamint a vezetőképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése

Mindhárom bejelentésére a 4. számú mellékletben szereplő adatlap szolgál, amelyhez szintén csatolni kell az igazolások másolatát.

A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 25/2017. EMMI rendelet) alapján meghatározott vezetői beosztást betöltők esetében 2018. január 1-jétől – kivéve 2020. március 13-tól a szociális szakvizsgával, ezen kívül pedig felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkező személyt, – kötelező a szociális ágazati vezetőképzés (alap vagy mester vezetőképzés) alapozó és megújító képzésének teljesítése, amely a 8/2000. SZCSM rendelet szerint bejelentési kötelezettséget von maga után.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kivételt képező vezető beosztású személy továbbképzési kötelezettsége fentiektől függetlenül fennáll! A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében:

„Az 1. § (2) bekezdés a), c), e) és f) pontja szerinti személy a továbbképzési kötelezettségét a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.”

A szakvizsga birtokában tehát továbbképzési kötelezettségét a 9/2000. SZCSM rendelet alapján kell teljesítenie. A vezetőképzésre vonatkozó külön szabályokat a 25/2017. EMMI rendelet tartalmazza.

Munkaviszony megszűnése, törlés jelentése

A munkaviszony megszűnésekor, illetőleg tevékenységgel történő felhagyáskor a 7. számú mellékletben szereplő adatlapot ki kell tölteni.

 Együttműködési kötelezettség a munkavállaló és munkáltató között

Az adatszolgáltatási kötelezettség pontos teljesítéséhez a munkáltató és a munkavállaló között folyamatos együttműködésre van szükség. Az együttműködés a következőkre terjed ki:

 • munkavállaló: a működési nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat munkába lépésekor, az adatokban bekövetkezett változásokat 30 napon belül, a továbbképzési, illetve a vezetőképzési kötelezettség teljesítését az arról szóló igazolás, illetve tanúsítvány kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésére bocsátani az igazolásra szolgáló iratok másolatát,
 • a munkáltató: a továbbképzésre kötelezett munkavállaló továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-ig, a vezetőképzésre kötelezett munkavállaló vezetőképzési kötelezettségének teljesítését az arról szóló tanúsítvány bemutatását követő 30 napon belül jelenti a működési nyilvántartás felé, mellékelve a továbbképzés szervezője által kiállított igazolás, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolatát,
 • a munkáltató (illetve az önbejelentésre kötelezett) további feladata, hogy a 25/2017. EMMI rendelet hatályba lépést követő 60 napon belül a 2. számú melléklet szerinti adatlapon bejelenti a nyilvántartónak a vezetőképzésre kötelezett adatait.

 

A nyilvántartó kötelezettségei, igazolás kiállítása

A 8/2000. SZCSM rendelet 7. §-ban foglaltak az irányadók. A munkáltató az igazolást a munkavállaló részére köteles átadni. A nyilvántartásba vett személy az igazolást a 7. § (5) bekezdésében foglalt időpontig köteles megőrizni.

Közösségi koordinátor és közösségi gondozó munkakörben dolgozókra vonatkozó speciális szabály

Az 1/2000. SZCSM rendelet 39/I. § szerint:

„Közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától rendelkeznie kell a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság, vagy az Intézet által kiadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzés tanúsítványával. Felmentés adható, ha a munkakört betöltendő személy a képzésben már hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és azt két éven belül elvégzi. A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre történő jelentkezéseket az Intézethez kell benyújtani.”

Továbbképzési pontok megszerzése

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: 9/2000. SZCSM rendelet) foglaltak szerint egy továbbképzési időszak 4 év. Ezen időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszerezni három féle (kötelező, munkakörhöz kötött és választható) továbbképzési program fenti jogszabály által meghatározott %-os teljesítésével.

A továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatos részletes szabályokat a 9/2000. SZCSM rendelet 3/A. §-a, a munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséggel járó munkaköröket az 1/A. melléklet tartalmazza.

A minősített továbbképzések megtalálhatók a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) – alábbi -honlapján, a Képzés menüpont alatt, a Szociális szakmai továbbképzések/Továbbképzési jegyzékek menüpontban, illetve a Szociális Ágazati Portálon.

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/kepzes/szocialis-szakmai-tovabbkepzesek/3-tovabbkepzesi-jegyzekek

Felhívjuk figyelmüket, hogy az érvényes minősített választható továbbképzések listája negyedévenként, az érvényes minősített kötelező és választható továbbképzések listája folyamatosan, a Szociális Továbbképzési Minősítő Testület jóváhagyását követően kerül megjelentetésre.

 

Letölthető dokumentumok:

 39,535 megtekintés