Összefoglaló elemzés a szolgáltatásokra várakozó személyekről

A várakozók számának jelentését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20. § (2a) írja elő a fenntartók részére. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló kormányrendelet alapján a szolgáltatásokra várakozó személyek számának összesítései a Szociális Ágazati Portálon hozzáférhetők.

A várakozók számának jelentését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  írja elő a fenntartók részére:

20. § (2a) A fenntartó a szociális szolgáltatások területi lefedettségének megállapítása érdekében a hónap első napján az általa fenntartott szociális szolgáltatóknál, intézményeknél nyilvántartásban lévő kérelmezők Társadalombiztosítási Azonosító Jelét szociális szolgáltatónként, intézményenként (székhelyenként, telephelyenként) – családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka, nappali melegedő és éjjeli menedékhely kivételével – minden hónap ötödik napjáig megküldi a szociális hatóságnak. A szociális hatóság a kapott adatokat összeveti a 20/C. § szerinti nyilvántartás adataival, és azokból – az esetleges átfedések kiszűrésével – engedélyesenként, területileg és országosan kiszámolja az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számát, majd a Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket haladéktalanul törli.

A jogszabály a várakozók TAJ-azonosítóinak jelentését írja elő, azonban az igénybevevői nyilvántartásban (KENYSZI) kialakított felület lehetőséget ad „nincs várakozó” jelölésre és a magyarországi TAJ-azonosítóval nem rendelkező személyek jelentésére is, így biztosítva az adatok teljeskörűségét. Elvben tehát pontos megoszlási kép kapható arról, ki teljesítette a jelentési kötelezettségét a TAJ-azonosítók rögzítésével, és ki nem, kinél nincs várakozó, illetve mely szolgáltatásokban milyen mértékben fordulnak elő TAJ-azonosító nélkül rögzített várakozók. A jelentés nem teljesítéséből nem következik, hogy adott intézménynél nincs regisztrált várakozó.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyes szolgáltatásokra várakozó személyek számának az Szt. 20. § (2a) bekezdése szerinti összesítései a Szociális Ágazati Portálon bárki számára hozzáférhetők.

E rendelkezés alapján a következőkben letölthető formátumban, a 2016. évre vonatkozóan időszaki bontásban kerülnek közzétételre a fenntartói jelentések alapján készült összesítések. A tartalmat folyamatosan aktualizáljuk.

Várakozók számának jelentése a 2016. június 1-jei állapot szerint
Várakozók számának jelentése a 2016. augusztus 1-jei állapot szerint

A várakozók jelentésével kapcsolatos tájékoztatót ITT olvashatja.

 74 megtekintés