Tájékoztató / magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény

TÁJÉKOZTATÓ

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a magyar-macedón kétoldalú szociális biztonsági egyezmény alkalmazásával történő megállapításáról

Jelen tájékoztató a nemzeti jogszabályban foglaltakkal egyidejűleg alkalmazott magyar-macedón kétoldalú szociális biztonsági tárgyú egyezmény rendelkezéseire, valamint az abban foglaltaknak a nemzeti jogszabályokkal történő együttalkalmazására terjed ki. A tájékoztatás nem teljes körű, konkrét, egyedi ügyben a kérelmet elbíráló rehabilitációs hatósághoz kell fordulni.

  1. Általános szabályok 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni.

A magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény a 2015. évi XXIII. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 37/2016. (X. 12.) KKM közleménye alapján 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

Tárgyi hatály: Az Egyezmény rendelkezései kiterjednek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért azokat az Egyezmény hatálya alá tartozó esetekben a nemzeti jogszabályokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.

Személyi hatály: Az Egyezmény hatálya mindazokra a személyekre kiterjed, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, azaz a magyar és/vagy a macedón biztosítási rendszerben biztosított, vagy biztosított volt.

A kérelem benyújtásának helye: Magyarországon érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal. Külföldön élő (macedón érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező) kérelmező esetén a lakóhelye szerinti külföldi társadalombiztosítási szerv.

A külföldi igénybejelentéssel kapcsolatos további információt az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија

cím: Ул. 23 Октомври  бр. 11, 1000 Скопје, Македонија, e-mail: info@piom.com.mk, tel: Tel: +389 (2) 3250-100, Fax: + 389 (2) 3162-422, honlap: www.piom.com.mk

A biztosítási idők összeszámítása: Ha a kérelmező a magyar ellátásra való jogosultság megállapításához nem rendelkezik a magyar nemzeti jogszabály által meghatározott mértékű magyar biztosítási idővel, akkor figyelembe kell venni az egyezmény rendelkezése alapján a kérelem benyújtását megelőzően 5, 10, 15 éven belül szerzett macedón biztosítási időket is.

Ha az összeszámítási szabály alkalmazásával még mindig nincsenek meg a feltételek az ellátási igényjogosultságra, akkor az illetékes intézménynek figyelembe kell vennie azokat a biztosítási időket is, amelyek olyan harmadik államban teljesültek, amelyhez a magyar és a macedón fél külön-külön társadalombiztosítási, szociális biztonsági tárgyú egyezménnyel kötődik, és amelynek rendelkezései kiterjednek a biztosítási idők egybeszámítására.

Ellátások halmozódásának elkerülése: A magyar ellátásra való jogosultság fennállása esetén annak megállapítását nem zárja ki a macedón öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása.

Az ellátás megállapításának alapja: A magyar ellátás havi összegét a nemzeti jogszabály rendelkezéseinek megfelelően a magyar pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemből, vagy annak hiányában az alapösszegből kell kiszámítani.

Az ellátás megállapítása: Ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítására irányuló kérelem elbírálása során megállapítható, hogy a kérelmező megváltozott munkaképességű személynek minősül és rendelkezik az előírt mértékű magyar biztosítási idővel vagy ennek hiányában a nemzeti jogszabályban meghatározott kedvezménnyel, akkor a kérelmező önálló jogosultsága fennáll. Ebben az esetben a magyar ellátás összegének megállapításához el kell végezni a független, valamint az arányos ellátás számítását.

A független ellátás számítása során az önálló magyar jogosultság alapján járó ellátásból levonásra kerül a macedón illetékes intézmény által megállapított öregségi vagy rokkantsági pénzbeli ellátás forintra átváltott összege. Az átváltás az MNB hivatalos napi devizaárfolyamán történik. Arányos ellátás összege az önálló magyar jogosultság alapján járó ellátás összegének a magyar és az összes biztosítási időhöz viszonyított arányának felel meg. A független és az arányos ellátás számítása során eredményül kapott összegek közül folyósítandó ellátásként a magasabb összegű kerül megállapításra.

Amennyiben a kérelmezőnek a magyar ellátásra való jogosultsága a macedón biztosítási idő figyelembevételével áll fenn, úgy abban az esetben csak az arányos ellátás számítására kerül sor.

Az Egyezmény külön garanciális szabályként rögzíti, hogy az arányos ellátás számítása során kimutatott összeg a macedón illetékes intézmény által megállapított ellátás összegével már nem csökkenthető.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – a nemzeti jog sérelme nélkül – nem állapíthatóak meg abban az esetben, ha az összes magyar biztosítási idő nem éri el a legalább 365 napot.

A rehabilitációs ellátást csak a magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek részére lehet megállapítani.

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2020.

 701 megtekintés