Tájékoztatás képzési kötelezettség teljesítéséről

A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV.29.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) szabályozott idős személyek segítője, fogyatékos személyek segítője, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek segítője (PSZH segítő) képzések a szakirányú végzettséggel nem rendelkező munkavállalóknak nyújtanak képzési alternatívát.

A képzések célja, hogy a szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók kompetenciája bővüljön, kialakulhasson a tevékenységek hatékony elvégzését segítő szemléletmód és tudás.

A képzési kötelezettség mindazon munkavállalóra kiterjed, akik szakirányú szakképesítéssel nem rendelkeznek és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott szolgáltatásokban segítő, ápoló vagy gondozó munkakörben kerülnek foglalkoztatásra.

„6. § (15) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, nappali ellátásban – ide nem értve a pszichiátriai betegek nappali ellátását -, valamint bentlakást nyújtó ellátásban a szakirányú szakképesítéssel nem rendelkező segítő, gondozó, ápoló munkakörökben foglalkoztatottak a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott, munkakörüknek megfelelő képzés teljesítésére kötelesek a foglalkoztatásuk megkezdését követő egy éven belül.

(16) Mentesül a képzési kötelezettség alól az a munkakört betölteni kívánó személy, aki az (5) bekezdés a) pontja alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott.”

„128. § A módr2022. hatálybalépésének napján a 6. § (15) bekezdése szerint foglalkoztatott személy a képzési kötelezettségének 2024. december 31-ig tesz eleget, kivéve, ha

  1. a 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól felmentést kapott, vagy
  2. a házi segítségnyújtásban foglalkoztatott segítő a Módr2022. hatálybalépését megelőző napon hatályos 27. § (4) bekezdése szerinti 100 órás belső képzést elvégezte.”

 

A fentiek értelmében az érintett munkavállalóknak a képzési kötelezettséget 2024. december 31-ig kell teljesíteniük.

 

A segítő képzést végző szervezetek pályázati úton kerülnek kiválasztásra. A pályázat nyílt felhívás formában került meghirdetésre, valamennyi felnőttképző szervezetnek és szociális intézménynek módjában áll pályázatot benyújtani, és képzőként is részt venni a segítő képzések megvalósításában.

 

A pályázati felhívás megtalálható a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján:

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/kepzes/vizsgakozpont-szocialis-agazati-kepzesek/palyazati-felhivas

 

A képzők listájának elérhetősége:

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/kepzes/vizsgakozpont-szocialis-agazati-kepzesek/palyazati-uton-kijelolt-kepzok

 

A Rendeletben szabályozott ágazati képzésekről további információ található:

https://nszi.hu/szakmai-tevekenysegek/kepzes/vizsgakozpont-szocialis-agazati-kepzesek

 1,871 megtekintés