A komplex minősítés szempontjai

A komplex minősítés során olyan személyre szabott és több szakterület értékelési szempontjait figyelembe vevő komplex szakértői bizottsági vélemény kialakítása a cél, mely az érintett személy egészségi állapotát, az ebből származó kizáró és korlátozó tényezőket, egészségkárosodásának jellegét, munkaerő-piaci helyzetét, foglalkoztatási előzményeit, adottságait és korlátait, valamint a fennálló orvosi, foglalkozási és szociális szükségleteit is egyaránt vizsgálja.

A komplex minősítés során alkalmazandó pontosan részletezett orvosi, szociális és foglalkozási rehabilitációs szakértői minősítési szempontokat a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet (a továbbiakban NEFMI rendelet) tartalmazza.

A komplex minősítést szakértői bizottság végzi. A komplex minősítést végző szakértői bizottság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint minimum 4 tagból áll – a vizsgálatot végző orvosszakértőből, foglalkozási rehabilitációs szakértőből, szociális szakértőből, valamint a szakértői bizottság orvosszakértő elnökéből. A szakértők a komplex minősítést minden esetben az irányadó hatályos jogszabályoknak, illetve a szakmai sztenderdeknek megfelelően készítik el és indokolják.

Az orvosszakértő munkája során a NEFMI rendelet 1. mellékletében meghatározott szempontrendszer alapján értékeli a kérelmező által benyújtott orvosi dokumentumokat, iratokat, elvégzi a személy orvosszakértői vizsgálatát, majd annak alapján elkészíti az orvosi rész-szakvéleményt, amelyben meghatározza az egészségi állapot mértékét, javaslatot tesz az orvosi rehabilitációra, a rehabilitációhoz szükséges időtartamra. Az orvosszakértő a komplex minősítés részeként elvégzett szakértői vizsgálat során diagnosztikai tevékenységet nem végez.

A komplex minősítés keretében az orvosi vizsgálatot követően foglalkozási rehabilitációs szakértői és szociális szakértői interjúra kerül sor.

A foglalkozási rehabilitációs szakértői és szociális szakértői interjú a vizsgálatot kérő személy által hiánytalanul kitöltött „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” c. nyomtatványban foglaltak alapulvételével történik. A nyomtatványt a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása ellátása, vagy a komplex minősítés eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem mellékleteként kell előterjeszteni.

A foglalkozási rehabilitációs szakértő feladata a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálata. Rehabilitálhatóság esetén javaslatot tesz a rehabilitáció lehetséges irányára, a rehabilitációs szükségletekre, és a rehabilitációshoz szükséges időtartamra.

A foglalkozási szakértői vélemény 15 értékelési szempont mentén készül el:

 1. Foglalkoztatási előzmények értékelése
 2. Képzettség, tanulmányi előzmények értékelése
 3. Személyes érdeklődésének összhangja a foglalkoztatási lehetőségekkel
 4. Életpálya karaktere, munkára szocializáltsága, életútjának értékelése
 5. Életkora
 6. Mobilitási képessége, lehetősége, lakóhely-munkahely
 7. Speciális foglalkoztatási feltételek szükségessége
 8. Munkahelyi terhelhetőség
 9. Egyéb hátrányos helyzetű csoporthoz tartozás
 10. Életmód
 11. Egyéb akadályozó, korlátozó tényezők
 12. Meglévő, felajánlható foglalkozás munkaerő-piaci pozíciója
 13. Foglalkoztatási lehetőségek, munkáltatók
 14. Térség foglalkoztatási helyzete, perspektívák
 15. Foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezmények, támogatások

A szociális szakértő a komplex minősítés során elvégzi a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálatát.  Az interjú alkalmával felméri az ellátást igénylő személy szociális szükségleteit, feltárja azokat a problémákat, amelyek a foglalkozási rehabilitáció folyamatát befolyásolják. Rehabilitálhatóság fennállásakor javaslatot tesz a (szociális) rehabilitációs szükségletekre és időtartamra.

A szociális szakértő az alábbi szempontok alapján értékeli az interjú során elhangzottakat:

 1. Önellátás, önkiszolgálás szociális háttere
 2. Napi feladatok ellátása
 3. Kommunikáció
 4. Motiváció, attitűdök
 5. Életvezetés, önálló életvitel
 6. Probléma megoldási képesség, alkalmazkodás a változáshoz
 7. Mobilitás
 8. Érzelmi kapcsolatok
 9. Családi, közösségi kapcsolatok
 10. Családtagok ellátása

Miután minden szakértő elkészíti a rész-szakvéleményét, a komplex minősítést végző szakértői bizottság a komplex minősítés bizottsági véleményt bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg. A bizottsági döntésben foglaltakért a bizottsági elnök felelős. Amennyiben a bizottság orvosszakértői között az egészségi állapot mértékével vagy az önellátási képességgel kapcsolatban merülne fel vita, illetve ha komplex minősítés során a szakértői bizottság tagjai között a rehabilitáció lehetséges iránya, a rehabilitációs szükségletek vagy rehabilitációhoz szükséges időtartam tekintetében nincs egyetértés, a bizottság elnöke dönt.

 3,909 megtekintés