Tájékoztató / magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény

TÁJÉKOZTATÓ

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a magyar-amerikai kétoldalú szociális biztonsági egyezmény alkalmazásával történő megállapításáról

Jelen tájékoztató a nemzeti jogszabályban foglaltakkal egyidejűleg alkalmazott magyar-amerikai kétoldalú szociális biztonsági tárgyú egyezmény rendelkezéseire, valamint az abban foglaltaknak a nemzeti jogszabályokkal történő együttalkalmazására terjed ki. A tájékoztatás nem teljes körű, konkrét, egyedi ügyben a kérelmet elbíráló rehabilitációs hatósághoz kell fordulni.

  1. Általános szabályok 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni.

A magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény a 2015. évi XXIX. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 29/2016. (VIII. 12.) KKM közleménye alapján 2016. szeptember hónap 1. napjától hatályos.

Tárgyi hatály: Az Egyezmény rendelkezései kiterjednek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért azokat az Egyezmény hatálya alá tartozó esetekben a nemzeti jogszabályokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.

Személyi hatály: Az Egyezmény hatálya mindazokra a személyekre kiterjed, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, azaz a magyar és/vagy az amerikai biztosítási rendszerben biztosított, vagy biztosított volt.

A kérelem benyújtásának helye:

Magyarországon érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal.

Külföldön (amerikai) érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén a lakóhely szerinti társadalombiztosítási szerv.

A külföldi igénybejelentéssel kapcsolatos további információt az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

Social Security Administration – rövidítése: SSA

Office of International Programs

P.O. Box 17741

Baltimore, Maryland 21235-7741

A kérelem benyújtásának módja: A rendelkezések szerint az Egyezményen alapuló ellátás iránti kérelmeket a Szerződő Államok összekötő szervei által megállapított formanyomtatványokon kell benyújtani. Az egyik Szerződő Állam intézményéhez benyújtott ellátásra vonatkozó írásbeli kérelem a másik Szerződő Állam jogszabályai alapján is biztosítja az igénylő jogait, amennyiben az igénylő kéri, hogy kérelmét tekintsék a másik Szerződő Állam jogszabályai szerint benyújtott kérelemnek is.

A biztosítási idők összeszámítása: A magyar ellátásra való jogosultság elbírálásakor a kérelem benyújtását megelőző 5/10/15 éven belül szerzett biztosítási időket kell figyelembe venni. Ha ezen időtartamon belül szerzett magyar biztosítási idő nem elegendő a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megállapításához, akkor figyelembe kell venni az Amerikai Egyesült Államok illetékes szerve által igazolt amerikai biztosítási időszakokból annyit, amennyi a jogosultság megállapításához még szükséges.

Egy amerikai biztosítási negyedév 90 nap magyar biztosítási időnek, valamint négy amerikai negyedév egy év magyar biztosítási időnek felel meg. E tekintetben az egy év magyar biztosítási idő 360 napnak felel meg az átszámítást követően.

Az ellátás megállapításának alapja: A magyar ellátás havi összegét a nemzeti jogszabály rendelkezéseinek megfelelően a magyar pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemből, vagy annak hiányában az alapösszegből kell kiszámítani.

Az ellátás megállapítása: Ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítására irányuló kérelem elbírálása során megállapítható, hogy a kérelmező megváltozott munkaképességű személynek minősül és rendelkezik az előírt mértékű magyar biztosítási idővel vagy ennek hiányában a nemzeti jogszabályban meghatározott kedvezménnyel, akkor a kérelmező önálló jogosultsága fennáll. Ebben az esetben el kell végezni a független ellátás számítását, valamint az arányos ellátás számítását.

A független ellátás számítása során az önálló magyar jogosultság alapján járó ellátásból levonásra kerül az amerikai illetékes intézmény által megállapított öregségi vagy rokkantsági nyugdíj forintra átváltott összegének a fele. A független ellátás számításakor a levonás mértéke legfeljebb a kiszámított magyar ellátás összegének feléig terjedhet.  Az átváltás az MNB hivatalos napi devizaárfolyamán történik. Arányos ellátás összege az önálló magyar jogosultság alapján járó ellátás összegének a magyar és az összes (magyar és amerikai) biztosítási időhöz viszonyított arányának felel meg. A független és az arányos ellátás számítása során eredményül kapott összegek közül folyósítandó ellátásként a magasabb összegű kerül megállapításra.

Amennyiben a kérelmezőnek a magyar ellátásra való jogosultsága az amerikai biztosítási idő figyelembevételével áll fenn, úgy abban az esetben csak az arányos ellátás számítására kerül sor.

Az Egyezmény külön garanciális szabályként rögzíti, hogy az arányos ellátás számítása során kimutatott összeg az amerikai illetékes intézmény által megállapított ellátás összegével már nem csökkenthető.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – a nemzeti jog sérelme nélkül – nem állapíthatóak meg abban az esetben, ha az összes magyar biztosítási idő nem éri el a legalább 365 napot.

A rehabilitációs ellátást csak a magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek részére lehet megállapítani.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2020.

 895 megtekintés