Tájékoztató / magyar-albán szociális biztonsági egyezmény

TÁJÉKOZTATÓ

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a magyar-albán szociális biztonsági egyezmény alkalmazásával történő megállapításáról

Jelen tájékoztató a nemzeti jogszabályokban foglaltakkal egyidejűleg alkalmazott magyar-albán kétoldalú szociális biztonsági tárgyú egyezmény rendelkezéseire, valamint az abban foglaltaknak a nemzeti jogszabályokkal történő együttalkalmazására terjed ki. A tájékoztatás nem teljes körű, konkrét, egyedi ügyben a kérelmet elbíráló rehabilitációs hatósághoz kell fordulni.

  1. Általános szabályok 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni.

A magyar-albán szociális biztonsági egyezmény a 2015. évi XVIII. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 16/2016. (IV. 25.) KKM közleménye alapján 2016. július 1. napján lépett hatályba.

Tárgyi hatály: Az Egyezmény rendelkezései kiterjednek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, ezért azokat az Egyezmény hatálya alá tartozó esetekben a nemzeti jogszabályokban foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.

Személyi hatály: Az Egyezmény hatálya mindazokra a személyekre kiterjed, akikre az egyik vagy mindkét Szerződő Fél jogszabályai vonatkoznak vagy vonatkoztak, azaz a magyar és/vagy az albán biztosítási rendszerben biztosított, vagy biztosított volt.

A kérelem benyújtásának helye: Magyarországon érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén a lakóhely szerint illetékes járási hivatal. Külföldön élő (albán érvényes lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező) kérelmező esetén a lakóhelye szerinti külföldi társadalombiztosítási szerv.

A külföldi igénybejelentéssel kapcsolatos további információt az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

Instituti i Sigurimeve Shoqërore

cím: Rruga e Durrësit, nr.83, 1001 Tiranë, Albánia,

e-mail: issh@issh.gov.al, honlap: www.issh.gov.al

A biztosítási idők összeszámítása: Ha a kérelmező a magyar ellátásra való jogosultság megállapításához nem rendelkezik a magyar nemzeti jogszabály által meghatározott mértékű magyar biztosítási idővel, akkor figyelembe kell venni az egyezmény rendelkezése alapján a kérelem benyújtását megelőzően 5, 10, 15 éven belül szerzett albán biztosítási időket is.

Ellátások halmozódásának elkerülése: A magyar ellátásra való jogosultság fennállása esetén annak megállapítását nem zárja ki az albán öregségi vagy rokkantsági nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása.

Az ellátás megállapításának alapja: A magyar ellátás havi összegét a nemzeti jogszabály rendelkezéseinek megfelelően a magyar pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelemből, vagy annak hiányában az alapösszegből kell kiszámítani.

Az ellátás megállapítása: Ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítására irányuló kérelem elbírálása során megállapítható, hogy a kérelmező megváltozott munkaképességű személynek minősül és rendelkezik az előírt mértékű magyar biztosítási idővel vagy ennek hiányában a nemzeti jogszabályban meghatározott kedvezménnyel, akkor a kérelmező önálló jogosultsága fennáll. Ebben az esetben a független, valamint az arányos ellátás számítására kerül sor.

A független ellátás számítása során az önálló magyar jogosultság alapján járó ellátásból levonásra kerül az albán illetékes intézmény által megállapított öregségi vagy rokkantsági nyugellátás forintra átváltott összege. Az átváltás az MNB hivatalos napi devizaárfolyamán történik. Arányos ellátás összege az önálló magyar jogosultság alapján járó ellátás összegének a magyar és az összes (magyar és albán) biztosítási időhöz viszonyított arányának felel meg. A független és az arányos ellátás számítása során eredményül kapott összegek közül folyósítandó ellátásként a magasabb összegű kerül megállapításra.

Amennyiben a kérelmezőnek a magyar ellátásra való jogosultsága az albán biztosítási idő figyelembevételével áll fenn, úgy abban az esetben csak az arányos ellátás számítására kerül sor.

Az Egyezmény külön garanciális szabályként rögzíti, hogy az arányos ellátás számítása során kimutatott összeg az albán illetékes intézmény által megállapított ellátás összegével már nem csökkenthető.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – a nemzeti jog sérelme nélkül – nem állapíthatóak meg abban az esetben, ha az összes magyar biztosítási idő nem éri el a legalább 365 napot.

A rehabilitációs ellátást csak a magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek részére lehet megállapítani.

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2020.

 573 megtekintés