Tájékoztató – Kétoldalú egyezményes ügyek

TÁJÉKOZTATÓ

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak a kétoldalú szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezmények alkalmazásával történő megállapításáról

Jelen tájékoztató a nemzeti jogszabályokban foglaltakkal egyidejűleg alkalmazott kétoldalú szociálpolitikai valamint szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények rendelkezéseire, valamint az azokban foglaltaknak a nemzeti jogszabályokkal történő együttalkalmazására terjed ki. A tájékoztatás nem teljes körű, konkrét, egyedi ügyben a kérelmet elbíráló rehabilitációs hatósághoz illetve az illetékes külföldi intézményhez kell fordulni.

 1. Általános szabályok 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni.

A jelenleg hatályban lévő szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, amelyek rendelkezései kiterjednek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira:

 • magyar-török szociális biztonsági egyezmény

A 2015. évi XXX. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 4/2018. (I. 25.) KKM közleménye alapján 2018. április 1. napján lépett hatályba.

 • magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény

A 2015. évi XXIII. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 37/2016. (X. 12.) KKM közleménye alapján 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

 • magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény

A 2015. évi XXIX. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 29/2016. (VIII. 12.) KKM közleménye alapján 2016. szeptember 1. napjától hatályos.

 •  magyar-albán szociális biztonsági egyezmény

A 2015. évi XVIII. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 16/2016.(IV. 25.) KKM közleménye alapján 2016. július 1. napján lépett hatályba.

 • magyar-szerb szociális biztonsági  egyezmény

A 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 14/2014. (XI. 13.) KKM közleménye alapján  2014. december 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

 • magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény

A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. évi december 20-án kötött egyezmény az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel került kihirdetésre.

 • magyar-orosz szociális biztonsági egyezmény

A 2020. évi XIV. törvénnyel került kihirdetésre.

2. Kérelem benyújtása (hatáskör, illetékesség), csatolandó mellékletek

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített adatlapon a kérelmező bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi megyei kormányhivatalnál, mint rehabilitációs hatóságnál terjeszthető elő. Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.  Az adatlaphoz csatolni kell a 2. számú pótlapot, valamint – amennyiben rendelkezésre állnak – a külföldi jogviszonyokra vonatkozó egykorú, eredeti igazolásokat (pl.: leckekönyv, katonakönyv, munkakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás), valamint a megfelelő egyezményes 207 jelű formanyomtatványt, amelyen fel kell tüntetni a külföldi munkaviszonyok pontos adatait (a munkavállalás időszakának, a külföldi foglalkoztató nevének és székhelyének pontos megjelölésével). Amennyiben a kérelmező idegen nyelvű orvosi dokumentumokkal rendelkezik (kórházi zárójelentés, orvosi lelet, stb.) és azok figyelembevételét kéri a magyar hatósági eljárásban, a dokumentumok hiteles magyar fordíttatásáról minden esetben a kérelmezőnek kell gondoskodnia. Az idegen nyelvű orvosi iratok hiteles fordításának költségei az ügyfelet terheli.

A kérelem és a külföldi elbíráláshoz szükséges további mellékletek, illetve az eredeti, jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatai az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon kerülnek továbbításra a külföldi illetékes intézmény részére a kérelem külföldön történő elbírálása érdekében.

Életvitelszerűen külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén rehabilitációs hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala (Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály, 1035 Budapest, Váradi utca 15., postafiók: 1590 Budapest Pf. 155, telefon: (1) 896-0404, e-mail: budapest@rehab.bfkh.gov.hu, további információ pedig a hivatal honlapján található: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly) jár el. Ebben az esetben a külföldön hivatalosan, életvitelszerűen élő, tartózkodó kérelmező az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően a külföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatáskörrel rendelkező illetékes külföldi partnerintézménynél nyújthatja be a kérelmét, az ott helyben szokásos módon. A kérelemhez mellékelni kell a magyar biztosítási időre vonatkozó egykorú, eredeti dokumentumokat (pl.: munkakönyv, TB igazolvány, leckekönyv, katonakönyv, munkaszerződés, jövedelemigazolás). A benyújtott kérelmet és a magyarországi elbíráláshoz szükséges további mellékleteket, illetve az eredeti, jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatait a külföldi illetékes intézmény az egyezmény rendelkezéseinek megfelelő módon továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatala részére a kérelem magyarországi elbírálása érdekében.

3. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultsági feltételek vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek ellátására az a kérelmező jogosult, akinek

 • az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon, vagy 10 éven belül legalább 2555 vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt,
 • keresőtevékenységet nem végez,
 • rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A figyelembe vehető biztosítási időszakok kapcsolatos részletes ismertetését a „Tájékoztató a rokkantsági ellátásról” és a „Tájékoztató a rehabilitációs ellátásról” c. dokumentum tartalmazza, azonban ha a kérelem benyújtását megelőző 5, 10, vagy 15 éven belül szerzett magyar biztosítási idő nem éri el a jogszabályban meghatározott mértéket (1095, 2555 vagy 3650 nap), akkor az ellátásra való jogosultság meghatározásához az egyezménnyel érintett szerződő félnél az ezen időtartamon belül szerzett külföldi biztosítási időket is figyelembe kell venni, azaz a magyar biztosítási idővel együtt kell összeszámítani.

A biztosítási időnek a magyar nemzeti jogszabályban meghatározott mértéke nem irányadó, ha a kérelmező 2011. december 31. napján külföldről az egyezmény hatálya alá tartozó rokkantsági típusú ellátásban részesült, vagy az ellátásra való jogosultságát megállapították, de annak folyósítása 2011. december 31. napján szünetelt.

Fenti rendelkezésektől eltérően a magyar ellátás – a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény rendelkezései kivételével – nem állapítható meg, ha a kérelmező Magyarországon nem szerzett legalább 365 nap biztosítási időt.

A keresőtevékenységgel kapcsolatosan a „Tájékoztató a rokkantsági ellátásról” és a „Tájékoztató a rehabilitációs ellátásról” c. dokumentumban foglaltak irányadók azzal, hogy a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – fennálló keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül. Erre tekintettel a magyar ellátás csak a keresőtevékenység megszűnését követően állapítható meg.

A rendszeres pénzellátással kapcsolatosan a „Tájékoztató a rokkantsági ellátásról” és a „Tájékoztató a rehabilitációs ellátásról” c. dokumentumban foglaltak irányadók azzal, hogy rendszeres pénzellátásnak minősülnek a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények alapján külföldi szerv által folyósított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátásokkal azonos típusú ellátások is (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj). Ez utóbbiak vonatkozásában az általános nemzeti szabályoktól eltérően az egyezményes külföldi ellátás/nyugdíj megállapítása, illetve folyósítása a magyar ellátás megállapításának nem akadálya.

Kivételt képez a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, illetve folyósított külföldi (orosz vagy ukrán) öregségi vagy rokkantsági nyugdíj. A megállapítás, illetve a folyósítás ténye már önmagában kizárja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapíthatóságát. Amennyiben az egyezmény alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjat az orosz vagy ukrán illetékes intézmény megszünteti, a kérelmező részére a magyar ellátás csak a külföldi ellátás megszűnését követő naptól állapítható meg az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett.

Külföldön folyósított táppénz vagy munkanélküli ellátás esetén a magyar ellátás csak akkor állapítható meg, ha a külföldről folyósított táppénzre vagy munkanélküli ellátásra való jogosultság megszűnik, illetve annak folyósítása megszüntetésre kerül.

5. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása

A szerződő felek illetékes intézményei elsőként azt vizsgálják, hogy a kérelmező a nemzeti jogszabályaikban előírt jogosultsági feltételeket kizárólag az adott országban megszerzett biztosítási idők figyelembevételével teljesíti-e.

Ha a magyar nemzeti jogszabályban foglalt (a 2. pontban már említett) biztosítási idő feltételt a kérelmező csak a magyar biztosítási ideje alapján teljesíti (önálló jogosultság), akkor az eljárásban résztvevő másik országban megállapított ellátás összegével a megállapítandó magyar ellátás összegét csökkenteni kell (független ellátás számítása). Ebben az esetben a külföldről folyósított rokkantsági vagy öregségi nyugdíjnak a magyar ellátásra való jogosultság kezdő napján aMagyar Nemzeti Bank által kihirdetett árfolyamon magyar forintra átszámított összege kerül levonásra az önálló magyar jogosultság alapján megállapított ellátás összegéből. Amennyiben a külföldi illetékes intézmény ellátást nem állapít meg, a magyar jogosultság alapján járó ellátást teljes összegben kell megállapítani.

A nemzeti jogosultság esetén járó független ellátás mellett az ún. arányos ellátás összege is kiszámításra kerül, amely során az önálló jogosultság alapján megállapított teljes összegű – azaz a külföldi ellátás összegével nem csökkentett – magyar ellátás összege a magyar és az összes megszerzett biztosítási idők arányában kerül meghatározásra. Az arányos ellátás összege nem csökkenthető tovább a külföldön megállapított és folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíj/ellátás összegével.

A kiszámított független és az arányos ellátási összegek közül a magasabb összegűt kell megállapítani a kérelmező részére, azonban amennyiben a kérelmező kizárólag a Magyarországon és az egyezményben részes államban szerzett biztosítási idők összeszámításával jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira kizárólag arányos ellátás állapítható meg a kérelmező részére.

A fentiek alól kivételt képez a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény, amely területi elv alapú egyezmény, ezért alkalmazása esetén a szerződő felek közül az állapít meg a kérelmező részére pénzbeli ellátást vagy nyugdíjat, amely szerződő fél területén a kérelmező hivatalosan (életvitelszerűen) lakik és egyébként megfelel a lakóhelye szerinti részes állam nemzeti jogszabályaiban foglalt jogosultsági feltételeknek.

5. Együttműködési, bejelentési kötelezettség

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását követően a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy köteles bejelenteni a körülményeiben Magyarországon és/vagy külföldön bekövetkezett változásokat. Így különösen a név és lakcímváltozást, a külföldről újonnan megállapított ellátásra vonatkozó adatokat, a külföldről folyósított ellátás összegének változását, illetve megszűnését, valamint a külföldön megállapított más rendszeres pénzellátásban részesülés tényét.

Amennyiben a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak jogosulatlan felvételére azért került sor, mert az ellátott EGT-államból vagy szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezményben részes államból ugyanazon időszakra azonos típusú ellátásban részesült, a jogosulatlanul felvett rehabilitációs pénzbeli ellátást és rokkantsági ellátást – a felróhatóságtól függetlenül – a teljes időszak vonatkozásában vissza kell fizetni.

6. Folyósítás

A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásának folyósításával kapcsolatos feladatok ellátására a nyugdíjfolyósító szervet jelölte ki:

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Ügyfélszolgálat:1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest, E-mail: nyufig@onyf.allamkincstar.gov.hu, Telefon: +36-1-350-0155, +36-1-350-2755, +36-1-350-8580, +36-1-270-8800, +36-1-270-8999, Zöld szám: 06-80-204-884, Fax: +36-1-237-3662)

A külföldön élő jogosultak ellátásuk folyósítását az alábbiak szerint kérhetik:

a) belföldi meghatalmazott részére

 • postai kézbesítés útján (utalási költségtől mentesen), vagy
 • belföldi meghatalmazott részére magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen),

b) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen), vagy

c) Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam (a továbbiakban: egyezményes állam) területén élők a szerződő (egyezményes) államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára, utalási költségviselés ellenében.

d) Amennyiben a külföldön élő jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára szeretné kérni az ellátása összegét, azonban azzal nem rendelkezik és a számlanyitás miatt nem áll módjában Magyarországra utazni, a fentieken túlmenően lehetősége van arra, hogy az Erste Bank Hungary Zrt-vel postai úton számlanyitásra irányuló szerződést kössön.

Külföldön élő jogosultak részére közvetlen postai úton történő kifizetésre nincs lehetőség.

A külföldön élő vagy tartózkodó személy az ellátás folyósításához szükséges információk bejelentését a „NYILATKOZAT AZ ELLÁTÁS FOLYÓSÍTÁSÁHOZ (a külföldön élő vagy tartózkodó ellátottak részére)” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével teheti meg. Elérhetősége:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2019/3970-003-6-Klfldn-l-jogosultak-nyilatkozata-a-folystsi-mdozat-kivlasztsrl.pdf

A magyar ellátás folyósításával összefüggő további részletes információ található az alábbi linken: https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu

További általános információk olvashatók a Magyar Államkincstár honlapján a Nemzetközi ügyintézési tájékoztatók/kétoldalú egyezmények oldalon:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/nemzetközi-ügyintézési-tájékoztatók/158-kétoldalú-egyezmények.html?limitstart=0

2022.

 949 megtekintés