Hatósági bizonyítvány

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében a hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására szolgáló okirat, melyet adott hatóság jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére állít ki.

A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány, az abban foglalt egészségi állapot mértékétől függően – a komplex minősítés időbeli hatálya alatt – felhasználható pl.:

 • megváltozott munkaképességű személyek ellátása igénylésénél az egészségi állapot igazolására,
 • kiemelt ápolási díj igényléséhez az ápolást igénylő személy egészségi állapotának
  igazolására (E kategória esetén),
 • foglalkoztató, munkáltató részére megváltozott munkaképesség igazolására, továbbá
 • olyan kedvezmények, ellátások, támogatások igényléséhez, amelyekhez meghatározott mértékű egészségi állapot fennállásának igazolása szükséges az egyéb feltételeknek való megfelelésen túl.

A komplex minősítés során megállapításra kerül az érintett egészségi állapotának százalékos mértéke, minősítési kategóriája, ezen felül rehabilitálhatóság fennállása esetén a szakértői bizottság orvosszakértő, foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértő tagjai által megfogalmazott rehabilitációs javaslat.

Amennyiben a hatósági bizonyítványt kiemelt ápolási díjra való jogosultság elbírálásához, az ápolt egészségi állapotának igazolására igénylik, a komplex minősítés során a rehabilitálhatósági vizsgálatát nem kell elvégezni, amennyiben az ápolt személy a komplex minősítési bizottsági vizsgálat időpontját megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Illetékesség, előterjesztés

A komplex minősítés elvégzésére és ennek eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására a kérelmező (bejelentett) lakóhelye vagy (bejelentett) tartózkodási helye szerinti vármegyei kormányhivatal, a fővárosban és Pest vármegyében Budapest Főváros Kormányhivatala, mint rehabilitációs hatóság az illetékes.

A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelem a „Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához” elnevezésű nyomtatványon terjeszthető elő. Kérelmező minden 15. életévét betöltött személy lehet.

A kérelem-formanyomtatványhoz mellékelni szükséges:

 • a háziorvos által kiállított „ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából”elnevezésű nyomtatványt [a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete],
 • az egészségi állapotra vonatkozó összes orvosi dokumentációt (zárójelentéseket, szakorvosi leleteket),
 • a „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” című nyomtatványt kitöltve,
 • az illetékes járási hivatal, kormányhivatal, NRSZH, ORSZI, OOSZI szakvéleményeket/szakhatósági állásfoglalásokat – amennyiben korábban már sor került orvosi felülvizsgálatára,
 • amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében tovább foglalkoztatható-e,
 • amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) igazolást,
 • a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnok-kirendelésről szóló gyámhivatali határozatot,

meghatalmazott által előterjesztett kérelem (és mellékletei) esetében a szabályszerű meghatalmazást.

Abban az esetben, ha a kiemelt ápolási díjat igénylő ügyfél rendelkezik 2011. december 31-ét követően készült érvényes szakhatósági állásfoglalással vagy szakértői bizottsági komplex minősítéssel, amely igazolja, hogy az ápolandó személy egészségi állapota „E” minősítési kategóriába tartozik, akkor ezt az érvényes szakhatósági állásfoglalást vagy összefoglaló véleményt kell csatolnia a járási hivatalnál előterjesztendő, kiemelt ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez.

A hatósági bizonyítvány érvényességének időtartama

A komplex minősítés eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány érvényességének (hatályának) időtartama megegyezik a komplex minősítés időbeli hatályával. A komplex minősítés időbeli hatálya a „Komplex minősítéssel összefüggő információk” c. tájékoztató anyagban került kifejtésre.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány érvényességi időtartamán belül bármely okból az érintett újabb komplex minősítésére kerül sor, a korábban kiadott hatósági bizonyítvány érvényessége – figyelemmel az alapjául szolgáló komplex minősítés időbeli hatályában bekövetkező változásra – az újabb komplex minősítés alapján hozott döntés (határozat, hatósági bizonyítvány) keltéig tart.

2023.

 771 megtekintés