Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Tájékoztató a rehabilitációs ellátásról


 1. Jogosultság

 

Rehabilitációs ellátásra az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett a szakértői bizottság az egészségi állapotát 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatósága tekintetében rehabilitálhatónak minősíti, ezen belül

 • akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B1 kategória),
 • aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C1 kategória), továbbá
 • aki az 57. életévét 2011. december 31-ét követően tölti be, és korábban III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, vagy rendszeres szociális járadékban részesült. A rehabilitációs ellátást ebben az esetben a komplex felülvizsgálaton alapuló döntés keltének napjáig folyósítják.

A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességű személy a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges

 • rehabilitációs szolgáltatásra, valamint
 • rehabilitációs pénzbeli ellátásra

jogosult.

A rehabilitációs ellátásra jogosult személy számára a rehabilitációs szolgáltatásokat a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, valamint a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, mint első fokon eljáró rehabilitációs hatóság (a továbbiakban: első fokon eljáró rehabilitációs hatóság) biztosítja.

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy utazási kedvezményre nem jogosult.

 1. A rehabilitációs ellátás összege

 

2.1. Új igénylők rehabilitációs ellátásának mértéke, minimum és maximum összege:

 

 

 

Az ellátás havi mértéke

Az ellátás minimum összege (Ft/fő/hó)

Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó)

51-60 % közötti egészségi állapot

Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható

(B1 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 35%-a

30.470 Ft

(alapösszeg[1] 30%-a),

           40.625 Ft

(alapösszeg 40%-a).

 31-50 % közötti egészségi állapot

Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

(C1 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 45%-a

40.625 Ft

(alapösszeg 40%-a),

50.780 Ft

(alapösszeg 50%-a).

 

 

2.2. Felülvizsgálatot követően megállapított rehabilitációs ellátások összege első komplex minősítés esetében:

 

 

Az ellátás mértéke

51-60 % közötti egészségi állapot

Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható 

(B1 minősítési kategória)

32.615 Ft,

a közfoglalkoztatási bér[2] 40%-a

 31-50 % közötti egészségi állapot

Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel

(C1 minősítési kategória)

65.225 Ft,

a közfoglalkoztatási bér 80%-a

A rehabilitációs ellátás a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező arányban emelkedik, az összegének méltányosságból történő növelésére nincs lehetőség.

 

 1. A rehabilitációs ellátás időtartama 

A rehabilitációs ellátás a megállapítására irányuló elsőfokú közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltét követő naptól állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétől számított 3 évre.

 

Azon személy esetében, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem benyújtásakor rendelkezik hatályos komplex minősítéssel, és az ellátás megállapítására irányuló eljárás során ismételt komplex minősítés elvégzésére nem kerül sor, a rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a komplex minősítés időbeli hatályának végéig.

 

A komplex minősítés időbeli hatálya azon közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntést követő naptól kezdődik, amely során a komplex minősítést elvégezték, és amennyiben a rehabilitációs időtartamot meg kell határozni, a rehabilitációhoz szükséges időtartam végéig tart.

 

Ettől eltérően a komplex minősítés időbeli hatálya az ismételt komplex minősítés alapján hozott döntés keltéig tart, ha az érintett újabb komplex minősítésére a fentebb említett időtartamon belül kerül sor.

 

A rehabilitációs ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet.

 

A komplex minősítésben foglalt körülményekre tekintettel, a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható a rehabilitációs ellátás, ha a komplex minősítés során megállapítják, hogy a rehabilitáció lehetséges irányában vagy az orvosi, foglalkozási vagy szociális rehabilitációs szükségletek tekintetében a korábbi rehabilitációs ellátás megállapítását megalapozó komplex minősítésben foglaltakhoz képest változás történt.

 

A rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül.

 

A rehabilitációs ellátásban részesülő személynek az ellátás összege után nyugdíjjárulékot kell fizetnie. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátás összegét a nyugdíjjárulék levonása után folyósítja.

 

 1. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy kötelezettségei

 

A rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a határozat közlésétől számított 10 napon belül kell megkeresnie az első fokon eljáró rehabilitációs hatóságot az együttműködési kötelezettség teljesítése és a rehabilitációs terv elkészítése érdekében.

 

A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjeszthető.

 

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy az együttműködés keretében köteles:

 • a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni,
 • értesítési kötelezettségét teljesíteni,
 • aktívan munkahelyet keresni,
 • a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni,
 • megfelelő munkahelyhez* jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és
 • megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

 

(*megfelelő munkahely: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti munkahely, azzal, hogy álláskereső alatt a rehabilitációs ellátásban részesülő személyt, álláskeresési járadék alatt a rehabilitációs ellátást kell érteni.)

 

A rehabilitációs ellátásban részesülő tíz napon belül értesíti az első fokon eljáró rehabilitációs hatóságot, ha

 • az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,
 • keresőtevékenységet folytat, vagy keresőtevékenysége megszűnt, vagy
 • keresőtevékenység folytatása esetén a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát (a keresőtevékenységről szóló értesítéssel egyidejűleg a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a munkaszerződés bemutatásával igazolja a munkaadó, foglalkoztató megnevezését, székhelyét és telephelyét, továbbá jövedelmének összegét),
 • a 60 napi egybefüggő keresőképtelenségéről, vagy
 • ha rendszeres pénzellátásban részesül.

 

Amennyiben a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a számára meghatározott együttműködési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, az Mmtv 7. § (4) bekezdése alapján a rehabilitációs ellátás folyósítását fel kell függeszteni.

 

A rehabilitációs ellátás folyósítása a kötelezettségszegésről való tudomásszerzés hónapját követő második hónap első napjától 3 hónap időtartamra – de legfeljebb a rehabilitációs ellátás megszűnéséig hátralévő időtartamra – kerül felfüggesztésre. A folyósítás felfüggesztésének időtartama a rehabilitációs ellátásra való jogosultság időtartamába beleszámít.

 

 1. A rehabilitációs ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység

 

A rehabilitációs ellátások esetében keresőtevékenység folytatatása megengedett, azonban főszabályként a keresőtevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladhatja meg a minimálbér[3] 150%-át (a minimálbér 2019-ben: 149.000 Ft, melynek 150 %-a 223.500 Ft).

A biztosított egyéni és társas vállalkozók esetében a megszüntetési korlát nem a minimálbér, hanem a garantált bérminimum[4] 150 százaléka (a garantált bérminimum 2019-ben: 195.000 Ft, melynek 150 %-a 292.500 Ft).

 

Azok a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek, akiknek a komplex minősítése 2012. január elseje után (még) nem történt meg, keresőtevékenységet – ha a bíróság által elrendelt megismételt eljárás esetén az ítélet másként nem rendelkezik a komplex minősítésről szóló döntés keltét követő napig a 2011. december 31-én rájuk vonatkozó kereseti korlátok szerint [Tny., valamint az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] végezhetnek, melyek a következőek:

 

Ellátás

Kereseti korlát

III. csoportos rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesültek

a hat egymást követő hónapra vonatkozó (bruttó) keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladhatja meg a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj összegének kétszeresét és a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét.

rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesültek

a hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb munkabér (minimálbér) összegének a 80%-át.

 

Minimálbér alatt a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér 2019. évre megállapított kötelező legkisebb havi összegét kell érteni, mely 149.000 Ft.

Amennyiben a keresőtevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150%-át, azt haladéktalanul be kell jelenteni a rehabilitációs hatóság – azon belül is a foglalkozási rehabilitációs ügyintéző – felé.

A kereseti korlát átlépéséről szóló nyilatkozathoz csatolni szükséges a jövedelmeket igazoló okmányokat.

Amennyiben a kereseti korlát átlépéséről a rehabilitációs ellátásban részesülő személy nem értesíti haladéktalanul a rehabilitációs hatóságot, azonban ez mégis a hatóság tudomására jut, az ellátás megszüntetésére ebben az esetben is a kereseti korlát átlépésének bekövetkezését követő hónap első napjától kerül sor (visszamenőleges megszüntetés), és az ellátásban részesülő által időközben jogosulatlanul felvett ellátási összeget vissza kell fizetni!

 

 1. A rehabilitációs ellátás megszüntetése

 

A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő

 • kérte,
 • keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,
 • más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat,
 • egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,
 • egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,
 • az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból ismételten nem teljesíti,
 • a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, vagy
 • foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

 

2019.

 

[1] a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Mmtv.) 9. § (3) bekezdése alapján az alapösszeg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 62. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 8/A. §-a alapján a 2018. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti alapösszeg mértéke 101 560 Ft.

[2] az  Mmtv. 33/A. § (1) bek. b) pontja, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. a) pontja alapján – havi bér alkalmazása esetén – a 2019. évre a közfoglalkoztatási bér összege: 81.530 Ft.

[3] a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) a 2019. évben: 149.000 Ft

[4] a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a garantált bérminimum a 2019. évben: 195.000 Ft