Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Tájékoztató a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványról


A hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására szolgáló okirat, melyet adott hatóság jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére állít ki.

A komplex minősítés elvégzésére és ennek eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására a kérelmező (bejelentett) lakóhelye vagy (bejelentett) tartózkodási helye szerinti megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, mint rehabilitációs hatóság illetékes.

A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány a „Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához” elnevezésű nyomtatványon igényelhető.
Kérelmező 15. életévét betöltött személy lehet.

A komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány, az abban foglalt egészségi állapot mértékétől függően - érvényességének időtartamán belül - felhasználható pl.:

 • megváltozott munkaképességű személyek ellátása igénylésénél az egészségi állapot igazolására,
 • ápolási díj igényléséhez a kiemelt ápolást igénylő személy egészségi állapotának igazolására (E kategória esetén),
 • foglalkoztató, munkáltató részére megváltozott munkaképesség igazolására, továbbá
 • olyan kedvezmények, ellátások, támogatások igényléséhez, amelyekhez meghatározott mértékű egészségi állapot fennállásának igazolása szükséges az egyéb feltételeknek való megfelelésen túl.

A komplex minősítés során megállapításra kerül az érintett egészségi állapotának százalékos mértéke, minősítési kategóriája, rehabilitálhatóság fennállása esetén pedig, a szakértői bizottság orvos-szakértő, foglalkozási rehabilitációs és szociális szakértő tagjai által megfogalmazott rehabilitációs javaslat.

Amennyiben a hatósági bizonyítványt kiemelt ápolási díjra való jogosultság elbírálásához az ápolt egészségi állapotának igazolására igénylik, a komplex minősítés során a rehabilitálhatóság vizsgálatát nem kell elvégezni, amennyiben az ápolt személy a komplex minősítés megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Amennyiben a hatósági bizonyítvány érvényességi időtartamán belül bármely okból az érintett újabb komplex minősítésére kerül sor, a korábban kiadott hatósági bizonyítvány érvényessége - figyelemmel az alapjául szolgáló komplex minősítés időbeli hatályában bekövetkező változásra - az újabb komplex minősítés alapján hozott döntés (határozat, hatósági bizonyítvány) keltéig tart.

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemhez mellékelni szükséges:

 • a háziorvos által kiállított „ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” elnevezésű nyomtatványt [a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete],
 • egészségi állapotra vonatkozó összes orvosi dokumentációt (zárójelentéseket, szakorvosi leleteket),
 • a „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” című nyomtatványt kitöltve,
 • az illetékes járási hivatal, kormányhivatal, NRSZH, ORSZI, OOSZI szakvéleményeket/szakhatósági állásfoglalásokat - amennyiben korábban már sor került orvosi felülvizsgálatára,
 • amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,
 • amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) igazolást,
 • a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnok-kirendelésről szóló gyámhivatali határozatot,
 • meghatalmazott által előterjesztett kérelem (és mellékletei) esetében a szabályszerű meghatalmazást.

Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, továbbá azt, hogy a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Az érvényesség feltétele továbbá, hogy azt a meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha az írógéppel, számítógéppel készül, akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait és aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg történő aláírását igazolják.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi. CXCI. törvény (Mmtv.)
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (Mmr.)
 • a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.)
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet
 • a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

 

2018. január