Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Vissza a teljes oldalra

Országos szociális szakmai továbbképzések


Fontos információk a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján továbbképzést szervezők részére a 2018. 07. 01-től hatályos rendeletmódosítás vonatkozásában

Jogszabályi háttér:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény 92/D. § szabályozza a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére vonatkozó törvényi előírásokat
 • a továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Képzési Főosztály Továbbképzési Osztályának konkrét tevékenységei:

 • a továbbképzési programok minősítésre történő előkészítése, a minősítés után az érintettek kiértesítése
 • a továbbképzési tájékoztatók elkészítése és kiadása
 • kapcsolattartás a továbbképzést folytató szervezetekkel, a munkáltatókkal, valamint a továbbképzésre kötelezettekkel
 • továbbképzésekkel kapcsolatos adminisztráció, információszolgáltatás
 • szakértők felkérésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok
 • a továbbképzések tapasztalatainak összegyűjtése, értékelése, ajánlások készítése
 • közreműködés a továbbképzéshez kapcsolódó szabályozás módosításában
 • javaslatok kidolgozása a továbbképzési rendszer továbbfejlesztésére
 • a továbbképzések szakmai felügyelete
 • a továbbképzések monitorozása, éves értékelése
 • a továbbképző szervezet/magánszemély felszólítása a fennálló eltérések megszüntetésére, továbbképzési jog felfüggesztése.

 

A 2018. július 1-től hatályos Rendelet 4. § (4) bekezdése alapján - közzétett - a továbbképzési programok minősítése iránti kérelem benyújtására szolgáló - Adatlap és egyszerűsített Adatlap elérhetőségei 2018. 07.01-től:

https://szgyf.gov.hu/hu/szocialis-kepzes/szocialis-tovabbkepzes/category/390-1-orszagos-szocialis-szakmai-tovabbkepzesek-tajekoztatas.html

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/115175?redirect=/szocialis-tovabbkepzes

 • a minősítési díjat a SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG 10032000-00329905-00000000 számlaszámára kell befizetni.
 • a befizetés megjegyzés rovatában minden esetben kérjük feltűntetni:

a „TOVKÉPMINŐS” megjelölést és a továbbképzési program címét,

a számlát igénylő adószámát/ adóazonosító jelét.

Az ADATLAPOT kizárólag elektronikus formában, szerkeszthető szövegként elmentett pdf-ként, vagy képformátumú pdf-ként és doc(x)-formátumban is kérjük benyújtani. Az ADATLAP első oldalát a pályázó intézmény, szervezet aláírási címpéldányán feltüntetett vezetőjének (képviselőjének) szignálnia kell.

Az ADATLAP-hoz csatolandó dokumentumok sorrendjét az alábbiak szerint kérjük rendezni és a dokumentum tartalmát a fájl nevében feltüntetni, a fájlnév végén pont ne szerepeljen:
 

Sorszám

Tartalom

Fájlnév

1.

Díjbefizetés igazolása

díjbefizetés és dátuma, pl.: „díjbefizetés20180701”

2.

Oktató, előadó, tréner, műhelyvezető, tutor/tereptanár, kurzusvezető, a szakmai megvalósításban résztvevő valamennyi szakember végzettsége(i), elvárt minimális szakmai gyakorlata

 

2.1.

lista: tematikai egységenként az a megvalósításban betöltött pozíció, elvárt végzettség, minimális szakmai gyakorlat

elvárt végzettség és gyakorlat lista

2.2.

A szervező nyilatkozatai

név, „szervező”

2.4.

A cégszerű aláíró nyilatkozatai

név, „cégszerű aláíró”

2.5

Az Adatlap III. 1. pontjában előírt egyéb csatolandó dokumentumok (pl. szakmai tanfolyam részletes tematikája, szakmai konferencia meghívóterve)

pl.: „részletes_tematika”, „meghívóterv”, stb.

3.

Elégedettségvizsgálat kérdőíve

„elégedettségkérdőív”

4.

A minősítési kérelmet benyújtó azonosítására alkalmas dokumentum

„benyújtó”

5.

Oktatási segédanyag

„segédanyag”

Egyszerűsített minősítéshez kapcsolódó ADATLAP

A Rendelet 4. § (2a) alapján:

A Főigazgatóság a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált, továbbá az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett továbbképzések esetén egyszerűsített minősítést végez, melynek során a program továbbképzési pontértékét határozza meg.

A 2018. július 01-től hatályos Rendelet 4. § (4) előírása szerint a hatályba lépés időpontjától az egyszerűsített ADATLAPOT kizárólag elektronikus formában kell és szükséges benyújtani. Az ADATLAP első oldalát a pályázó intézmény, szervezet aláírási címpéldányán feltüntetett vezetőjének (képviselőjének) szignálnia kell.

Az ADATLAP-hoz csatolandó dokumentumok sorrendjét az alábbiak szerint kérjük rendezni és a dokumentum tartalmát a fájl nevében feltüntetni, a fájlnév végén pont ne szerepeljen:
 

Sorszám

Tartalom

Fájlnév

1.

Díjbefizetés igazolása

díjbefizetés és dátuma, pl.: „díjbefizetés20180701”

2.

Oktató, előadó, tréner, műhelyvezető, tutor/tereptanár, kurzusvezető, a szakmai megvalósításban résztvevő valamennyi szakember végzettsége(i), elvárt minimális szakmai gyakorlata

 

2.1.

lista: tematikai egységenként az a megvalósításban betöltött pozíció, elvárt végzettség, minimális szakmai gyakorlat

elvárt végzettség és gyakorlat lista

2.2.

A szervező nyilatkozatai

név, „szervező”

2.4.

A cégszerű aláíró nyilatkozatai

név, „cégszerű aláíró”

2.5

Az Adatlap III. 1. pontjában előírt egyéb csatolandó dokumentumok (pl. szakmai tanfolyam részletes tematikája, szakmai konferencia meghívóterve)

pl.: „részletes_tematika”, „meghívóterv”, stb.

3.

Elégedettségvizsgálat kérdőíve vagy annak elektronikus elérhetősége

„elégedettségkérdőív”

4.

A minősítési kérelmet benyújtó azonosítására alkalmas dokumentum

„benyújtó”

5.

Oktatási segédanyag

„segédanyag”

Az előzőek szerint előkészített ADATLAP-ot vagy egyszerűsített minősítésre szolgáló ADATLAP-ot cégszerű aláírással ellátva „.pdf” kiterjesztésű dokumentumokban, szkennelve továbbképzési programonként az alábbi e-mail-címre kell eljuttatni 2018. július 01-től:

minosites@szgyf.gov.hu

 

A 2018. július 01-től hatályos Rendelet 4. § (7), (8) előírása szerint kérjük, hogy a hatályba lépés időpontjától a továbbképzés megvalósításával kapcsolatos alábbi, zárójeles részben jelzett dokumentumokat (Rendelet 2/A. sz., 3. sz., 4. sz. mellékletek) cégszerű aláírással ellátva, szkennelve, „.pdf” formátumban dokumentumtípusonként és megvalósított csoportonként külön-külön az alábbi e-mail címre küldjék:

megvalositas@szgyf.gov.hu

 

Felhívjuk figyelmüket a beszámolási, illetve bejelentési kötelességük elektronikus teljesítése során a következőkre:

 • minden dokumentum külön fájlban kapjon helyet a mellékleteivel együtt, kivéve, ha egy korábbi 2/A. sz. melléklet szerinti bejelentésre hivatkoznak időpont- vagy helyszínváltozás miatt;
 • a mellékleteket minden esetben a hatályos Rendelet szerinti adattartalomnak és adatsorrendnek megfelelően szükséges megküldeni (pl. a 3. sz. melléklet szerinti beszámoló mellékletei a dokumentum végén kapjanak a helyet).

A megvalositas@szgyf.gov.hu címre küldendő fájlok elnevezése – ékezetek nélkül - a következő módon történjen:

Dátum_B_Beküldőpartnerneve_engedélyszám (kötőjelek és perjel nélkül)_dokumentum típusa

Pl.: 180701_Mintaszervezet_T050482017_9_2000_SZCSM_3._sz._m

A kísérőleveleket a fenti formátumnak és elnevezésnek megfelelő módon – cégszerű aláírással ellátva, külön „.pdf” dokumentumban küldjék.

A Rendelethez kapcsolódó ügymeneti táblázat

 

 

 

 

 

 

Határidők Továbbképzési jegyzékben történő megjelentetéshez

Bejelentési kötelezettségek

Beszámolási kötelezettségek

Bejelentési kötelezettségek nem indított programokról

 

Negyedév

Továbbképzési jegyzék közzététele

Közzétételbe bevonható programok benyújtási határideje

Indítási bejelentés

(Rendelet 2/A. sz. melléklete)

T, S, K, U, M, E, B, GY

Megvalósított programokról

(Rendelet 3. sz. melléklete)

T, S, K, U, M, B, GY

Nem indított programokról

(Rendelet 4. sz. melléklete)

T, S, K, U, M, E, B, GY

 

I.

március 31-ig

október 1- december 31-ig

 

A továbbképzési program indítását megelőzően legalább 10 munkanappal

A továbbképzés zárónapját követő hónap utolsó napjáig

E (szakmai e-learning): a tárgyévet követő február 28-ig

A nem indított továbbképzést követő év február 28-ig

 

II.

június 30-ig

január 1- március 31-ig

 

III.

szeptember 30-ig

április 1- június 30-ig

 

IV.

december 31-ig

július 1- szeptember 30-ig

                       

A minősített továbbképzési programok típusai [Rendelet 3. §. (5) alapján]:

T:        Szakmai tanfolyam
S:         Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás
K:        Szakmai tanácskozás
U:        Külföldi vagy hazai tanulmányút
M:       Szakmai műhely
E:        Szakmai e-learning
B:        Szakmai blended-learning
GY:     Szakmai terepgyakorlati továbbképzés

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt továbbképzést szervezőket, hogy a T, S, E, B, GY típusú szakmai továbbképzéseik esetében a továbbiakban lehetőségük van az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programjuk eredeti pályázati adatlapjának beadását követő egy, illetve két éven belül:

 • a továbbképzés tervezett helyszíneinek
 • a továbbképzés tervezett időpontjainak

a következő évre vonatkozóan aktualizált adatainak a megadására.

Az aktualizált adattartalom a SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG honlapján kerül megjelenésre.

A közzétételi bejelentőket a Rendelet 2. számú mellékletén, e-mailben kérjük, cégszerű aláírással ellátva, szkennelve az alábbi e-mail-címre eljuttatni, feltüntetve:

 • a képzés engedélyszámát
 • tervezett helyszíneket
 • tervezett időpontokat.

megvalositas@szgyf.gov.hu

A fájlok elnevezése a következő módon történjen – ékezetek nélkül -:

Dátum_B_Beküldőpartnerneve_engedélyszám_dokumentum típusa

Pl.: 180701_Mintaszervezet_T050482017_9_2000_SZCSM_2._sz._m

A kísérőleveleket a fenti formátumnak és elnevezésnek megfelelő módón – cégszerű aláírással ellátva _ külön „.pdf” dokumentumban küldjék. 

feltüntetve:

 • a képzés engedélyszámát
 • tervezett helyszíneket
 • tervezett időpontokat.

Tájékoztató a továbbképzést szervezők részére a Rendelet mellékleteit illetően

2/A. számú melléklet:

 • a továbbképzési programok indítását valamennyi indítani szándékolt továbbképzési csoportra (egyértelműen elkülönített dokumentumon: 1 csoport – 1 db 2/A sz. melléklet) szükséges előzetesen bejelenteni az indítást megelőzően legalább 10 munkanappal
 •  indításra bejelentett továbbképzés esetén, amennyiben időpont, illetve helyszín változása következne be, a 2/A. számú mellékleten jelenthető be a módosítás, annak egyértelmű jelzésével, hogy mely korábbi bejelentést érinti a változás.

3. számú melléklet:

 • a beszámolókat a csatolt mellékleteivel, indított csoportonként külön szükséges elkészíteni (egyértelműen elkülönített dokumentumon: 1 csoport – 1 db 3. sz. melléklet), és a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig szükséges megküldeni
 • az elégedettségvizsgálat kérdőíveit a képző köteles öt évig megőrizni, a beszámolási kötelezettség teljesítése során az elvégzett elégedettségvizsgálat összesített eredményét, valamint az  elégedettségvizsgálat kérdőívét szükséges megküldeni
 • a továbbképzés teljesítéséről szóló, a Rendelet 1. sz. melléklete szerinti igazolást minden a továbbképzést sikeresen teljesítő résztvevő számára ki kell adni
 • a beszámoló mellékleteként a továbbképzés elvégzéséről igazolást kapott résztvevők névsorát, a kiadott igazolások sorszámával, a résztvevők működési nyilvántartási számával szükséges megküldeni, az igazolások nem képezik a beszámoló részét.

4. számú melléklet:

 • továbbképzési programonként külön szükséges megtenni a bejelentést a tárgyévet követő év február 28-ig
 • a megelőző év folyamán lejárt érvényességű programok a hasonló nevű és tartalmú új programoktól külön, az eltérő engedélyszám szerint kezelendők.

Továbbképzési program előzetesen bejelentett csoportjának elmaradásáról a megvalositas@szgyf.gov.hu címen szükséges tájékoztatni a SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁGOT, egyértelműen jelezve, hogy mely korábbi bejelentés vonatkozásában nem áll fenn beszámolási kötelezettség.

Az országos szociális szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos ügyek intézésével foglalkozó munkatársak elérhetősége:

E-mail-címek:  

 • minősítés: Szőke Balázs, szoke.balazs@szgyf.gov.hu
 • közzétételi bejelentők (2. sz. melléklet), továbbképzési jegyzékek:

Nagy-Kozár Szilvia, nagy-kozar.szilvia@szgyf.gov.hu

 • indítási bejelentők, beszámolók (2/A.sz. melléklet; 3. sz. melléklet; 4. sz. melléklet): Gyurján Eszter, gyurjan.eszter@szgyf.gov.hu
 • monitoring: Csontos Ferenc Gábor, csontos.ferenc.gabor@szgyf.gov.hu

Telefonszámok:

+36-70-505-6175 (Szőke Balázs, Csontos Ferenc Gábor)

+36-70-505-7142 (Gyurján Eszter, Nagy-Kozár Szilvia)

 

Közlemény a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzési programjainak minősítéséhez szükséges adatlapról
és a minősítés díjáról 2018

Közlemény a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzési programjainak egyszerűsített minősítéséhez szükséges adatlapról
és a minősítés díjáról 2018-II

Közlemény a személyes gondoskodást végző személyek
kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzési programjainak
Minősítési Eljárás Sablonjáról

Közlemény a személyes gondoskodást végző        személyek                                  
kötelező és munkakörhöz kötött továbbképzési programjainak
Minősítési Eljárás Sablonjáról 2018-II.