Jogesetek, tapasztalatok


Tisztelt Felhasználó!

Az ellenőrzések során gyakran előforduló vagy jelentős súlyú jogszabálysértésekre, hiányosságokra, hibás gyakorlatra fókuszálva nyújtunk tájékoztatást a szolgáltatók felé, leírva a hibás gyakorlatot, a vonatkozó jogszabályi hátteret és a jogkövető szolgáltatás biztosításához szükséges intézkedéseket.

Az oldalon időrendi sorrendben megtalálja a közzétett ellenőrzési tapasztalatokat (legfrisebb jogeset található az oldal tetején), emellett a kulcsszavak alapján keresést is indíthat.

5

A szenvedélybetegek nappali ellátás igénybevételéhez szükséges szakvélemény

Vizsgálat tárgya

Ellátotti dokumentáció

Jogeset leírása

Települési önkormányzat közvetlenül nyújt szenvedélybetegek nappali ellátás szociális alapszolgáltatást. 2016. január 14-én benyújtott új igénybevételi eljárás során, a kérelemhez klinikai addiktológiai szakpszichológus által kiadott, a kérelmezőre vonatkozó szakvélemény került csatolásra.

Alkalmazandó Jogszabály

9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (továbbiakban: Ir.) 21 § (1) és (7) bekezdése határozza meg a szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevételéhez csatolandó szakvélemény szükségességét.

Megoldás

Az Ir. módosításainak hatályba lépését (2016. január 1.) követően a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás igénybevételi eljárása során az új igénybevevőknek az igénybevételi kérelemhez szükséges mellékelni a szakvéleményt. A szenvedélybetegek nappali ellátásának igénybevételéhez bármely, a betegség jellegének megfelelő, az ellátott szenvedélybetegségét igazoló szakorvos, kezelőorvos szakvéleménye elfogadható. A klinikai addiktológiai szakpszichológus nem minősül szakorvosnak, ezért az általa kiadott szakvélemény nem elfogadható. Amennyiben a kérelmező, a kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik a szakvéleménnyel, részére az ellátást három hónap időintervallumban, átmeneti jelleggel biztosítani kell, ez idő alatt lehetősége van a szakorvos, kezelőorvos által kiadott szakvélemény beszerzésére.

Kulcsszavak

szakvélemény, szenvedélybetegek nappali ellátása, igénybevétel

4

Távollét esetén fizetendő személyi térítési díj megállapítása hajléktalan személyek átmeneti ellátást biztosító intézményben

Vizsgálat tárgya

Megállapodás, gondozási napok nyilvántartása, személyi térítési díj megállapítása

Jogeset leírása

Szakosított ellátási formába tartozó, hajléktalan személyek átmeneti szállása szociális intézmény hatósági ellenőrzése során a szociális intézmény általános működési feltételeinek a vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy az intézmény, az intézményi jogviszony fennállása alatt az ideiglenesen távollévő (egészségügyi vagy egyéb ok miatt) intézményi jogviszonnyal rendelkező személyek távolléti napjaira is a napi személyi térítési díj teljes összegét fizetteti meg az ellátottakkal.

Alkalmazandó Jogszabály

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.) 94/C. §. (1) – (3) bekezdése, 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2. sz. melléklet V. Beszámítás, Kiegészítés pontja, 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (a továbbiakban: Tr.) 16. §-a, Tr. 28. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése

Megoldás

A megállapodásban szabályozni kell a térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, többek között, hogy mely napok számítanak távolléti napoknak (pl. az eltávozás és a visszatérés napja távolléti napnak számít-e, stb.), a távollétet milyen módon kell bejelenteni (pl. a be nem jelentett távollét vonatkozásában fizetendő napi személyi térítési díjat is meg kell határozni, stb.), történik-e, illetve hogyan történik a távolléti napok összesítése. A megállapodásban rögzített szabályok alapján, és az adott hónap vonatkozásában ki kell számolni a távol töltött napok számát. Fontos szabály, hogy minden esetben 30 gondozási nap a számítás alapja az adott hónapban, függetlenül attól, hogy az adott hónap tényleges naptári napjainak száma ettől eltérő-e.

Kulcsszavak

személyi térítési díj, gondozási nap, távolléti nap, megállapodás

3

Térítési díj megállapítása hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatás esetében

Vizsgálat tárgya

Megállapodás, személyi térítési díj megállapítása

Jogeset leírása

A szakosított szociális ellátási formák közé tartozó, hajléktalan személyek átmeneti szállása szociális intézmény hatósági ellenőrzése során a szociális intézmény általános működési feltételeinek vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy az intézmény, az intézményi jogviszony fennállásának első 30 napjára kaucióként az intézményi térítési díj egy havi összegét szedi be az intézményi jogviszonyt létesítő személyektől.

Alkalmazandó Jogszabály

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.) 94/C. §. (1) – (3) bekezdése, Szt. 115. §. (1) – (2) bekezdése, Szt. 117. § (1) bekezdés c) pontja, 29/1993. (II. 17.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 22. § (1) bekezdése

Megoldás

A hatósági ellenőrzésen megállapítást nyert, hogy az intézmény jogosulatlanul szed kauciót az ellátás első 30 napjára. Az intézmény akkor folytat jogkövető magatartást, ha az Szt. 94/C. §. szerinti megállapodásban rögzíti a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. Rögzíti a megállapodásban a személyi térítési díj megfizetésének az időpontját (pl. tárgyhónap 5-ig, vagy tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig), és meghatározza az intézményi jogviszonyt létesítő személy által fizetendő személyi térítési díj összegét. Az ellátás ellenértékeként kizárólag személyi térítési díj fizetési kötelezettség állapítható meg.

Kulcsszavak

térítési díj, intézményi térítési díj, személyi térítési díj

2

Helyettesítés igazolása családi napközi szolgáltatás esetén

Vizsgálat tárgya

Személyi feltételek

Jogeset leírása

Nem állami fenntartású, családi napközi szolgáltatást nyújtó szolgáltató hatósági ellenőrzése során a személyi feltételek vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a szolgáltatást nyújtó személy nem tudta igazolni, hogy betegsége vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén a helyettesítése megoldott.

Alkalmazandó Jogszabály

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 47. § (4) bekezdése

Megoldás

Az igazolás pótlására - határidő tűzése mellett - kötelezésre került a fenntartó.

Kulcsszavak

családi napközi, szolgáltatást nyújtó személy, személyi feltételek, helyettesítés, igazolás

1

Állandó segítő alkalmazása családi napközi szolgáltatás esetében

Vizsgálat tárgya

Személyi feltételek

Jogeset leírása

Nem állami fenntartású, családi napközi szolgáltatást nyújtó szolgáltató hatósági ellenőrzése során, a személyi feltételek vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a szolgáltatást nyújtó nem rendelkezik állandó segítővel, annak ellenére, hogy a helyszíni ellenőrzés idején a szolgáltatást igénybevevő gyermekek száma 7 fő volt.

Alkalmazandó Jogszabály

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 43. § (7) és (8) bekezdése 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 49. § (1) bekezdése

Megoldás

A gyermekek napközbeni ellátása során elengedhetetlen a személyi feltételek jogszabályban előírt biztosítása. Az ellátás során a 1997. évi XXXI. törvényben és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltaknak együttesen kell teljesülniük. Mivel a szolgáltató napi 8 órai nyitva tartás mellett 7 gyermek ellátásáról gondoskodott, ezért az állandó segítőnek legalább heti 30 órában kell a szolgáltatás nyújtónak rendelkezésére állnia. A fenntartó kötelezése az állandó segítő megfelelő óraszámban való alkalmazására megtörtént.

Kulcsszavak

családi napközi, szolgáltatást nyújtó személy, személyi feltételek, állandó segítő