Navigáció Navigáció

Kiemelt hírek

Vissza a főoldalra

MK 208

 2016.12.20.    5335

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve társadalombiztosítási témájú jogszabályok


A Magyar Közlöny 2016. évi 208. számában (2016. december 19.) több fontos, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, illetve társadalombiztosítási témájú törvény, illetve kormányrendelet került kihirdetésre.

Az egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról 2016. évi CLXV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, illetve az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítását tartalmazza.A módosítások a gyermekek Alaptörvényben garantált védelemhez való jogát kívánja érvényesíteni, megerősítve a gyámhatóság és a gyermekvédelmi jelzőrendszer feladatát, felelősségét, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését, elősegíti a veszélyeztetett gyermek érdekében történő egységes fellépést.

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 2016. évi CLXVI. törvény által módosított jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
 • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény,
 • megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,
 • a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény,
 • az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény,
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 • az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény,
 • Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény,
 • központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény

Az Szt. és a Gyvt. módosítására a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások terén a 2014. évben megkezdett átalakítási folyamat további folytatása érdekében kerül sor. A  fogyatékos  személyek  nagy  létszámú  otthonainak  kiváltása  és  az  újonnan  létrejövő támogatott  lakhatás  szolgáltatások  tapasztalatai  alapján  felülvizsgálatra  kerülnek  az  Szt. vonatkozó  szabályai,  melynek  eredményeképpen  a  biztosítandó szociális  szolgáltatások,  a térítési díjfizetés szabályai és a komplex szükségletfelméréssel összefüggő egyes kérdések is átalakulnak. A törvény házi segítségnyújtást érintő módosításai tovább finomítják a rendszert az óraszám megszüntetésével és az önköltség alapú szolgáltatásnyújtás lehetővé tételével. A szolgáltatásnyújtás rugalmasabbá  tételét  szolgálja  a  külső  férőhelyen  történő  ellátás szabályainak megalkotása mind a hajléktalanellátás, mind a családok átmeneti ellátása terén. A  fejlesztő  foglalkoztatás  az  Szt.  személyes  gondoskodással,  illetve  szociális szolgáltatásokkal foglalkozó részében, a szociális foglalkoztatási forma megújításaként kerül szabályozásra. A fejlesztő foglalkoztatást végző szervezetet a tevékenysége ellátásához szükséges kérdésekben szociális szolgáltatónak kell tekinteni.

A  nagykorú  gyermekek  szüleik  iránti,  alaptörvényi  szinten  is  megjelenő  tartási kötelezettségének érvényesülése érdekében a leszármazók jövedelmi helyzete is figyelembe vehetővé  válik  a  térítési  díj  összegének  megállapítása  során,  ha  az  ellátottnak  sem  a jövedelme, sem a vagyona nem fedezi az intézményi térítési díjat, illetve más személy sem vállalta  önkéntesen  annak  megfizetését.  A  hozzátartozó  tartásra  képességének  és kötelességének  fennállása  ugyanakkor  nem  befolyásolja  az  ellátott  intézményi jogviszonyának fennállását.

A  Gyvt.  módosítása  keretében  sor  kerül  a  gyermek  veszélyeztetettségét,  illetve  a család,  a  személy  krízishelyzetét  észlelő  és  jelző  rendszer  további  megerősítésére,  a fogyatékos  gyermek  nevelőszülőnél  történő  elhelyezésére  vonatkozó  szabályozás pontosítására,  valamint  a  gyermekvédelmi  gyámok  akadályoztatása  esetén  (szabadság, betegség,  munkaidőn  túl  más  elfoglaltság)  a  helyettesítés  biztosítására  a  helyettes gyermekvédelmi gyám jogintézményének bevezetésével, tekintettel arra, hogy a családban nevelkedő gyermekekhez képest gyakrabban fordul elő, hogy a gyermekvédelmi gyámnak azonnal  kell  intézkedni.  Módosulnak  a  Biztos  Kezdet  Gyerekházra  és  a  félutasház szolgáltatásra vonatkozó szabályok is a működésük megkezdésétől összegyűlt tapasztalatok alapján.

A törvény rendelkezése alapján nem lép hatályba a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény azon rendelkezése, mely szerint gyermekjóléti központ kizárólag települési önkormányzat fenntartásában működhet, illetve nem lép hatályba az egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval való ellátási szerződés megkötésének tilalma.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXVII. törvény szintén átfogó módosításokat tartalmaz, az érintett jogszabályok a következők:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,
 • a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény,
 • az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény,
 • az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény,
 • az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV. törvény,

A törvény általános célja, hogy a módosítással érintett törvényeket végrehajtó szervek, valamint az állampolgárok és az érdekképviseleti szervezetek visszajelzései  alapján  szükséges,  alapvetően  pontosító  jellegű  módosításokkal segítse  a hatékony, ügyfélbarát jogalkalmazást. A jogszabály tartalmazza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI.  törvény  kis  terjedelmű  módosítását  a  gyermekek napközbeni ellátása és az örökbefogadás tekintetében. A bölcsődei térítési díj tekintetében egyértelműen rögzítésre kerül, hogy azt a munkáltató átvállalhatja, továbbá a gondozásért kérhető térítési díj megfizetése alóli mentességet élvezők köre is kiegészül a védelembe vett gyermekkel. Utóbbiak, valamint a nagycsaládos  háztartásban  nevelkedő  gyermekek  a következő nevelési év kezdetétől a bölcsődei felvételnél is előnyben  részesülnek  majd.

Ezeken  túl  a  módosítással  az  örökbefogadás  kötelező utánkövetésének időpontjai is módosulnak a gyakorlati tapasztalatok alapján. A  gyermekek  napközbeni  ellátása  rendszerének  2017.  január  1-jei  átalakításához kapcsolódóan szükséges a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény pontosító jellegű módosítása.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet a törvényi módosítások végrehajtási rendelet szintű változásait tartalmazzák, emellett több pontban kapcsolódnak a hivatali rendszer átalakításához. Módosuló jogszabályok a következők:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,
 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet,
 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet,
 • a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (módosítás, illetve hatályon kívül helyezés),
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 • a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet,
 • a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet,
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet,
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet,
 • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet,
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 • a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (eltérő szöveggel történő hatályba léptetés).

 

Az egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szintén kormányrendeleti szintű változásokat határoz meg:

 • a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet,
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet,
 • a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 • a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet,
 • a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
 • a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 • az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet,
 • a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (eltérő szöveggel történő hatálybalépés),

 

A kihirdetett jogszabály teljes szövege elérhető a Magyar Közlöny 208. számában, mely az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető:

 

Összes találat: 97