Megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos jogforrások

 

 1. Fontosabb jogforrások

 

Nemzeti jogszabályok

 

 1. 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról
 2. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 3. 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)
 4. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
 5. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.)
 6. 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről
 7. 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról
 8. 359/2017.  (XI. 30.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. január havi emeléséről
 9. 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről
 10. 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
 11. 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról
 12. 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról (Mmr.)
 13. 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
 14. 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

 

Nemzetközi jogforrások

 

Európai Unió szociális biztonsági koordinációs rendeletei

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (Alaprendelet)
 2. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (Végrehajtási rendelet)
 3. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 988/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet módosításáról és mellékletei tartalmának meghatározásáról
 4. Az Európai Parlament és a Tanács 1231/2010/EU rendelet a 883/2004/EK rendelet és a 987/ 2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről.

 

Szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények

 1. magyar-török szociális biztonsági egyezmény

A 2015. évi XXX. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 4/2018. (I. 25.) KKM közleménye alapján 2018. április 1. napján lépett hatályba.

 

 1. magyar-macedón szociális biztonsági egyezmény

A 2015. évi XXIII. törvénnyel került kihirdetésre, a külgazdasági és külügyminiszter 37/2016. (X. 12.) KKM közleménye alapján 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

 

 1. magyar-amerikai szociális biztonsági egyezmény

A 2015. évi XXIX. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külügyminiszter 29/2016. (VIII. 12.) KKM közleménye alapján 2016. szeptember 1. napjától hatályos.

 

 1. magyar-albán szociális biztonsági egyezmény

A 2015. évi XVIII. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 16/2016.(IV.25.) KKM közleménye alapján 2016. július 1. napján lépett hatályba.

 

 1. magyar-szerb szociális biztonsági  egyezmény

A 2013. évi CCXXXIV. törvénnyel került kihirdetésre, amely a külgazdasági és külügyminiszter 14/2014. (XI. 13.) KKM közleménye alapján  2014. december 1. napján lépett hatályba, és felváltotta az 1957. október 7-én aláírt magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezményt.

 

 1. magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény

A Magyar Népköztársaság és a között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. évi december 20-án kötött egyezmény az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel került kihirdetésre.

 

 1. Kapcsolódó további jogforrások

 

 1. 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról
 2. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.)
 3. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.)
 4. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 5. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Új Ptk.)
 6. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
 7. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
 8. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 9. 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 10. 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
 11. 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
 12. 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo.tv.)
 13. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 14. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.)
 15. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.)
 16. 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről (Met.)
 17. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.)
 18. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 19. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)
 20. 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 21. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)
 22. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
 23. 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről
 24. 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
 25. 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 26. 38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól
 27. 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről
 28. 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet a START kártyák felhasználásnak, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól
 29. 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 30. 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről
 31. 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
 32. 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
 33. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 34. 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 35. 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
 36. 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről
 37. 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
 38. 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 39. 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 40. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
 41. 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról (Rjtv.)  (Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.). Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése alapján azonban a 2007. évi LXXXIV. törvény 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34. § (2) bekezdésben említett kivétellel.)
 42. 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról (Hatályon kívül helyezte a 327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet. Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése alapján azonban a 321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet 2011.december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34.§ (2) bekezdésben említett kivétellel.)

 

2019.